Saturday, November 21, 2009

Campur Mazhab, Adakah Tidak Dibenarkan atau Satu Keperluan??

Suatu ketika dahulu, hal mencampur mazhab atau menggunakan pendapat mazhab lain tidaklah timbul malah ada yang berpandangan melarang menggunakan mazhab lain sama ada daripada kalangan orang awam mahupun golongan agamawan daripada para ustaz dan ustazah. Kebanyakkan mereka melarang bertaklid kepada mazhab lain walaupun dalam keadaan yang ternyata menyulitkan mereka jika menggunakan pandangan mazhab mereka. Padahal, Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada umatnya dengan keluasan fiqh tetapi pada masa yang sama tegas terhadap persoalan aqidah.

Situasi ini bertukar sedikit demi sedikit apabila gerakan tajdid mula aktif dalam gerakan dakwah yang akhirnya membuka sedikit pemikiran umat Islam terutamanya di Malaysia untuk menerima aplikasi dalam kepelbagaian mazhab. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahawa Islam itu tidak bersifat rigid dan sentiasa sesuai pada semua keadaan, tempat, masa, budaya dan bangsa dengan ciri-ciri yang ada pada Islam itu yang syumul yang juga memberikan kemudahan kepada umatnya dalam hal pengibadatan dan urusan kehidupan dunia.Suatu ketika dahulu, hal mencampur mazhab atau menggunakan pendapat mazhab lain tidaklah timbul malah ada yang berpandangan melarang menggunakan mazhab lain sama ada daripada kalangan orang awam mahupun golongan agamawan daripada para ustaz dan ustazah. Kebanyakkan mereka melarang bertaklid kepada mazhab lain walaupun dalam keadaan yang ternyata menyulitkan mereka jika menggunakan pandangan mazhab mereka. Padahal, Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada umatnya dengan keluasan fiqh tetapi pada masa yang sama tegas terhadap persoalan aqidah.

Situasi ini bertukar sedikit demi sedikit apabila gerakan tajdid mula aktif dalam gerakan dakwah yang akhirnya membuka sedikit pemikiran umat Islam terutamanya di Malaysia untuk menerima aplikasi dalam kepelbagaian mazhab. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahawa Islam itu tidak bersifat rigid dan sentiasa sesuai pada semua keadaan, tempat, masa, budaya dan bangsa dengan ciri-ciri yang ada pada Islam itu yang syumul yang juga memberikan kemudahan kepada umatnya dalam hal pengibadatan dan urusan kehidupan dunia.

Kecelaruan sebenarnya timbul apabila terdapatnya golongan taasub atau fanatik atau boleh dikatakan ekstrim mazhab yang menganggap aliran mazhabnya sahaja yang benar manakala pandangan daripada imam-imam mazhab lain adalah tidak betul dan salah. Mereka dengan mudah menghukum kepada mereka yang tidak sealiran dengan mereka sebagai salah dan tidak betul. Hal ini pernah dibangkitkan seorang ulama iaitu Syiekh Muhammad bin Salih al-Ali dengan kata-katanya:
"Kebiasaannya taasub kepada sesuatu pandangan atau mazhab membawa sejenis sikap keras terhadap sesiapa yang menyanggahi pandangan dan mazhabnya. Inilah yang berlaku pada sebahagian pengikut mazhab fiqah yang lidah mereka petah (mencerca) sesiapa yang berbeza dengan mereka... Orang taasub terselindung daripada penilaian secara ilmiah dan tidak berhati-hati dalam hukaman. Dia tidak melihat melainkan keburukkan dan kesilapan orang yang berbeza dengannya. Ini membawanya kepada sikap keras, mengkritik dan menyakiti".
(Muhammad bin Salih bin Yusuf al-Ali)

Fanatik Mazhab

Gejala fanatik mazhab ini sebenarnya bukanlah perkara yang baru bahkan ia telah berlaku setelah kian lama dahulu. Di dalam sejarah dahulu, di Masjid al-Haram di Mekah sendiri pernah menyaksikan ketaasuban mazhab di mana umat Islam bersolat dengan empat imam di mana setiap imam mewakili mazhab masing-masing. Maka setiap makmum akan mengikut imam sesuai dengan pegangan mazhabnya. Ini seolah-olah bersolat dibelakang iman yang bermazhab lain tidak sah. Kekusutan ini berjaya dileraikan dengan gerakan tajdid (pembaharuan) untuk membetulkan kekusutan tersebut. Bayangkan jika kekusutan ini berterusan sehingga ke hari ini!

Jika dilihat pada zaman para sahabat sendiri, para sahabat tidak pernah membuat kenyataan:
"Seseiapa yang pegang pendapat saya, tidak boleh ambil pendapat orang lain!"
Padahal para sahabat inilah yang lebih memahami syariat daripada Kitabullah mahupun as-Sunnah. Malangnya apabila terbitnya mazhab-mazhab, maka sebahagian pengikut mazhab tertentu begitu fanatik terhadap mazhabnya. Mereka mendakwa sesiapa yang mengambil pendapat salah seorang imam mazhab ini, tidak boleh untuk mengambil pendapat imam mazhab lain. Padahal imam-imam mazhab yang empat tidak pernah menyatakan demikian!

Tokoh ulama dalam bidang usul fiqh yang terkenal iaitu Prof. Dr. Abd. Karim Zaidan pernah menyebut:
"Pendapat mazhab-mazhab yang muktabar diterima oleh pengikut mereka atas andaian benar dan menyampaikan seseorang kepada hukum Allah. Hendaklah difahami bahawa andaian benar ini dikongsi oleh semua mazhab Islamiah yang muktabar, bukan hanya terkumpul pada hanya satu mazhab. Maka tidak harus pengikut salah satu mazhab ini menganggap bahawa telah terhimpun dalam mazhabnya kebenaran dalam setiap pandangan lalu menganggap salah sesiapa yang menyanggahi mazhabnya. Perkara ini tidak pernah diucapkan oleh mana-mana mazhab, tidak pernah mereka menyandarkan hal-hal seperti ini kepada diri mereka dan tidak pernah menganggap kebenaran hanya terkumpul pada ijtihad mereka. Bagaimana mungkin pengikut mereka mendakwa perkara yang seperti ini?"
(Dr. Abdul Karim Zaidan, As-Sunan al-Ilahiyyah)

Dr. Yusuf al-Qardhawi, seorang sarjana Islam kontemporari pula menyebut:
"Golongan yang taasub ini tidak membolehkan sesiapa yang mengikut sesuatu mazhab keluar daripanya, sekalipun dalam beberapa masalah yang jelas kepada pengikut mazhab bahawa dalil mazhabnya lemah. Sehingga mereka menyifatkan sesiapa yang keluar mazhab sebagai tidak berpendirian. Perbuatan ini sebenarnya mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Seakan-akan mereka menganggap imam-imam mazhab mempunyai kuasa membuat syariat dan perkataan mereka adalah hujah syarak yang dipegang dan tidak boleh dibangkang. Ini sebenarnya menyanggahi tunjuk ajar imam-imam mazhab itu sendiri kerana sesungguhnya mereka telah melarang orang ramai bertaklid kepada mereka atau selain daripada mereka. Ini juga menyanggahi apa yang dipegang oleh golongan Salaf umat ini iaitu para sahabat dan mereka yang selepas sahabat sepanjang kurun-kurun yang awal yang merupakan sebaik-baik kurun yang paling dekat kepada petunjuk Nabi s.a.w. Justeru, para ulama besar umat ini dan para muhaqqiqnya (penganalisis) membantah sikap melampau dalam taklid mazhab yang menyamai apa yang dilakukan oleh ahli kitab yang mengambil paderi dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan mereka selain Allah".

Berpindah Mazhab

Tokoh ulama fiqah semasa, Prof. Dr. Wahbah az-Zahaili pernah berkata:
"Kata majoriti ulama, tidak wajib bertaklid kepada imam tertentu dalam semua masalah atau kejadian yang berlaku. Bahkan harus untuk seseorang bertaklid kepada mana-mana mujtahid yang dia mahu. Jika dia beriltizam dengan mazhab tertentu seperti mazhab Abu Hanifah atau as-Syafi'i atau selainnya, maka ia tidak wajib berterusan. Bahkan boleh untuk dia berpindah-pindah mazhab. Hal ini kerana tiada yang wajib melainkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hanya yang Allah wajibkan ialah mengikut ulama, tanpa dihadkan hanya kepada tokoh tertentu, dan bukan yang lain.

Firman Allah:
'Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmuan jika kamu tidak mengetahuinya'.
(surah an-Nahl,16:43)

Hal ini kerana mereka yang bertanya fatwa pada zaman sahabat dan tabiin tidak terikat dengan dengan mazhab tertentu. Bahkan mereka bertanyakan kepada sesiapa sahaja yang mampu tanpa terikat dengan hanya seorang sahaja. Maka ini adalah ijma' (kesepakatan) daripada mereka bahawa tidak wajib mengikut hanya seseorang imam, atau mengikut mazhab tertentu dalam semua masalah. Kemudian pendapat yang mewajibkan beriltizam dengan mazhab tertentu membawa kepada kesusahan dan kesempitan, sedangkan mazhab adalah nikmat, kelebihan dan rahmat. Inilah pendapat yang paling kukuh di sisi ulama usul al-fiqh. Maka jelas berdasarkan pendapat ini, bahawa yang paling sahih dan kukuh di sisi ulama usul al-fiqh adalah tidak wajib beriltizam dengan mazhab tertentu. Harus menyanggahi imam mazhab yang dipegang dan mengambil pendapat imam yang lain. Hal ini kerana beriltizam dengan mazhab bukan suatu kewajipan (seperti yang dijelaskan). Berdasarkan kenyataan ini, (tiada) halangan sama sekali pada zaman ini untuk memilih hukum-hakam yang telah ditetapkan oleh mazhab-mazhab yang berbeza tanpa terikat dengan keseluruhan mazhab atau penditelannya".

Maka dapatlah disimpulkan bahawa mana-mana pendapat ulama yang berijtihad mengeluarkan hukum dapat digunakan pandangan mereka selagi mana pendapat mereka didasari dalil daripada al-Quran dan as-Sunnah. Berlapang dada lah dalam menerima perbezaan aliran pandangan selagi mana ia tidak meminggirkan al-Quran dan as-Sunnah sebaliknya wajib untuk kita menyanggahi kepada golongan yang hanya menggunakan pandangan akal semata-mata kerana ia akan membawa kita jatuh ke dalam kehancuran bidaah!!

Di sini satu ceramah huraian yang menarik mengenai perbahasan bermazhab...
Antara Prinsip dan Mazhab-Abu Ruwais


"Nilai Diri Pada Manfaatnya"


Persoalan Taklid Mazhab dan Memcampuradukkan Mazhab

Tertarik saya untuk membawakan perkara di atas bilamana saya membaca buku yang bertajuk 'Formula Solat Sempurna' yang ditulis oleh Ustaz Zaharuddin Abd. Rahman. Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan tentang solat, beliau terlebih dahulu menerangkan manhaj penulisan beliau buku tersebut. Saya juga bersetuju dengan saranan beliau supaya keterbukaan dalam menerima pandangan fiqh daripada pelbagai pendapat dan tidak hanya menerima hanya pada satu pendapat sahaja lebih-lebih lagi bilamana ternyata pendapat yang kita pegang itu lemah dari sudut pendalilannya. Oleh itu, seharusnya kita beralih kepada pendapat atau pandangan yang lebih kuat walaupun menyanggahi pegangan mazhab kita.
Tertarik saya untuk membawakan perkara di atas bilamana saya membaca buku yang bertajuk 'Formula Solat Sempurna' yang ditulis oleh Ustaz Zaharuddin Abd. Rahman. Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan tentang solat, beliau terlebih dahulu menerangkan manhaj penulisan beliau buku tersebut. Saya juga bersetuju dengan saranan beliau supaya keterbukaan dalam menerima pandangan fiqh daripada pelbagai pendapat dan tidak hanya menerima hanya pada satu pendapat sahaja lebih-lebih lagi bilamana ternyata pendapat yang kita pegang itu lemah dari sudut pendalilannya. Oleh itu, seharusnya kita beralih kepada pendapat atau pandangan yang lebih kuat walaupun menyanggahi pegangan mazhab kita.


Berikut beberapa perkara asas yang disebut dalam persoalan taklid mazhab dan memcampuradukkan mazhab:

1. Mazhab-mazhab ini merupakan madrasah dan aliran-aliran fiqh bagi mentafsirkan nas-nas syariat dan pengambilan hukum-hukum daripadanya. Maka ia adalah metodologi-metodologi fiqh dalam beristinbat (mengeluarkan hukum) dan mengetahui hukum. Ia bukan syariat baru dan bukan sesuatu yang lain daripada Islam.

2. Sesungguhnya syariat Islam, iaitu nas-nas al-Quran dan al-Hadis lebih besar dan lebih luas daripada mana-mana mazhab.

3. Syariat Islam menjadi hujah ke atas setiap mazhab, bukan mazhab yang menjadi hujah ke atas syariat Islam.

4. Sesungguhnya, asas yang mengharuskan mengikut mazhab-mazhab ini adalah kerana diyakini ia telah berjaya memperkenalkan kepada pengikutnya hukum-hukum syariat berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Oleh yang demikian, apabila ternyata bahawa mazhab tertentu tersalah dalam sesuatu masalah dan yang betulnya berada di satu pihak yang lain dengan jelas, maka perlulah orang yang mengikut mazhab itu berpaling daripada mazhabnya dalam masalah ini kepada pandangan mazhab yang lebih tepat itu.

5. Bagi seseorang mengikut mazhab tertentu, adalah DIHARUSKAN mengikut mazhab lain dalam sesetengah masalah, kerana tidaklah wajib dia terikat dengan keseluruhan ijtihad mazhab yang menjadi ikutannya. Tetapi, ikutan kepada mazhab lain itu hendaklah berasaskan kepada dalil-dalil yang kuat dan mendorongnya beralih. Ia juga harus bertanya kepada mana-mana ulama lain daripada mazhabnya tentang hukum syarak dalam apa jua masalah dan beramal dengan fatwanya.

6. Sebagai seorang muqallid (pengikut mazhab), hendaklah dirinya bersih daripada taasub kepada mazhabnya secara melulu, kerana mazhab fiqh bukanlah pemecah belah Islam, dan bukan sebagai agama yang menasakhkan syariat Islam. Bahkan ia hanya merupakan aliran-aliran dalam mentafsirkan syariat dan fahamannya. Ia juga sebagai metodologi dalam penyelidikkan, kajian dan kefahaman, disamping sebagai cara ilmiah dalam istinbat hukum, kesemuanya bertujuan untuk mengenali hukum-hukum.

7. Kita tidak harus merasa sempit dada dengan adanya perbezaan pandangan dan ijtihad mazhab-mazhab, kerana perbezaan kefahaman itu adalah sesuatu perkara tabii kepada manusia. Akal, pengetahuan dan kefahaman seseorang adalah berbeza-beza. Maka sudah pasti berbeza tentang istinbat dan kefahaman. Bahkan kita harus berbangga dengan perbezaan ilmu fiqh ini yang telah mewariskan kepada kita perbendaharaan yang besar, dan kita menganggap itu sebagai tanda kesuburan dan hidupnya fiqh. Betapa luasnya pemikiran fuqaha agung kita dalam melaksanakan khidmat kepada syariat Islam yang mulia.

8. Hendaklah kita memahami daya usaha yang dicurahkan oleh ulama-ulama mujtahidin daripada pelbagai mazhab itu. Hendaklah kita menghormati dan beradab terhadap mereka serta mendoakan kebaikkan mereka dan kita percaya bahawa mereka akan mendapat ganjaran pahala sama ada ijtihad mereka tepat atau tidak, asalkan mereka ikhlas dan telah bersungguh-sungguh dengan takwa dan iman dalam mengeluarkan hukum.

(Formula Solat Sempurna,Zaharuddin Abd. Rahman,m/s 3-4 yang bersumber daripada Al-Wajiz Fi Ilmi Usul al-Fiqh, Syeikh Prof. Dr. Abd Karim Zaidan)

Sebagai kesimpulan, umat Islam tidak perlu merasa sempit dalam hal fiqh dan harus menggunakan keluasan tersebut sesuai dengan syarat-syaratnya. Oleh itu, seseorang yang bermazhab Syafi'i tidaklah wajib ia berpegang dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam segala masalah, tetapi mereka boleh menggunakan pendapat mazlab lain dalam perkara yang lain dan begitulah sebaliknya. Keluasan mazhab ini adalah rahmat dan kesemua pandangan mazhab boleh dipakai selagi mana asas penghujahan pendapat mereka mempunyai dalil dari al-Quran dan al-Hadis. Jika sesuatu pendapat mazhab kita yang ternyata tidak mempunyai dalil daripada al-Quran dan Al-Sunnah ataupun lemah daripada sudut penghujahan, maka wajib bagi kita untuk memilih pendapat yang lebih kukuh dan jelas penghujahan dari al-Quran dan al-Sunnah dalam mazhab lain. Hal itu tidaklah menunjukkan kita tidak menghormati tokoh ulama mazhab tersebut, kerana kebenaran adalah lebih agung daripada tokoh, kebenaran lebih berhak diikuti daripada tokoh. Imam kita yang agung, Imam Syafi'i juga pernah berkata,"jika sahih sesuatu hadis itu, maka itulah mazhabku". Dia juga pernah berkata dengan kata-kata yang mahsyur,"jika terdapat hadis sahih daripada Rasulullah s.a.w menurut ahli hadis dalam sesuatu masalah yang menyanggahi pendapatku, maka aku menarik balik pendapatku, baik semasa aku hidup mahupun setelah aku mati"..


"Nilai Diri Pada Manfaatnya"

Friday, November 20, 2009

Antara Kebijaksanaan dan Emosi dalam Tindakan

Penahanan Dr. Asri Zainul Abidin menghebohkan seluruh negara. Kebanyakkan media massa memberikan liputan yang meluas terhadap isu ini. Berita ini hangat diperkatakan samada diperingkat bawahan mahupun di peringkat yang lebih tinggi termasuk pemimpin-pemimpin negara. Perkara ini juga nampaknya turut dibincangkan di dewan Parlimen dan kebanyakkannya berkisar terhadap kritikan terhadap tindakan JAIS yang dianggap tidak profesional. Tindakan ini bukan sahaja menerima kritikan dari pihak pembangkang malah mendapat kritikan daripada pihak kerajaan.

Pada pendapat peribadi penulis bahawa tindakan yang diambil oleh JAIS tidaklah mendatangkan banyak manfaat. Mungkin bagi golongan yang anti kepada aliran tajdid yang digerakkan oleh Dr. Asri berasa sedikit gembira dan lega dengan anggapan bahawa suara tajdid ini mungkin menjadi perlahan ataupun dihentikan. Penulis berpendapat dari perspektif yang berbeza, usaha dakwah yang digerakkan oleh Dr. Asri mungkin akan lebih berkembang luas berikutan dengan populariti beliau yang meningkat sejajar dengan liputan kes ini. Sokongan-sokongan yang beliau terima dari banyak pihak selama ini hanya disebut secara tertutup didalam ceramhanya, kini tampil secara terbuka menemplak tindakan yang tidak profesionla JAIS ini.
Berikut adalah komentar yang diberikan oleh sebahagian pihak termasuk beberapa orang tokoh di dalam negara samada daripada pihak kerajaan mahupun pembangkang.

1. Ulasan daripada Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat, sila klik di sini.
2. Ulasan daripada Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak , sila klik di sini.
3. Ulasan daripada Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim, sila klik di sini.
4. Ulasan daripada Ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu, YB Zulkifli Noordin, sila klik di sini.
5. Lagi laporan daripada Mstar Online: “Jamil Khir gesa JAIS beri keterangan isu penahanan Dr Asri”, sila klik di sini.
6. Ulasan daripada KETUA Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, sila klik di sini.
7. Ulasan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mejar Jeneral Datuk Jamil Khir Baharom, sila klik di sini.
8. Ulasan daripada Bekas Yang DiPertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Datuk Dasuki Ahmad, sila klik di sini.
9. Ulasan daripada Ahli Majlis Tertinggi Umno, Datuk Seri Shahidan Kassim, sila klik di sini.
10. Ulasan daripada Ketua Pemuda PAS Pusat, Ustaz Nasrudin Hassan Tantawi, sila klik di sini.

dan banyak lagi..

Pada sudut penilaian peribadi penulis, penangkapan Dr. Asri mungkin mempunyai motif 'busuk hati' oleh pihak-pihak tertentu terhadap gerakan dakwah beliau yang semakin mendapat sambutan di peringkat nasional mahupun pelajar-pelajar di luar negara. Beliau yang sangat lantang menyuarakan tentang menerima sesuatu pendapat mesti berdasarkan dalil dari al-Quran dan Sunnah yang sahih mungkin salah satu punca mengapa sesetengah pihak tidak menyenangi keterlibatan beliau dalam gerakan dakwah di tanah air.

Lontaran-lontaran idea oleh beliau di ruangan-ruangan akhbar,blog beliau dan ceramahnya disertakan dengan penghujahan dalil yang cukup ilmiah yang diambil dari al-Quran dan Hadis. Mungkin kerana kelantangan beliau mengkritik sebahagian amalan-amalan adat turun-temurun dari nenek moyang yang menyebabkan sebahagian pihak yang 'tidak sebulu' dengan beliau mengecop beliau sebagai WAHABI. Dan polemik beginilah selalunya terjadi terhadap gerakan dakwah di Malaysia bilamana sesetengah pendakwah mengutarakan pendapat yang selalunya bercanggah dengan amalan tradisi masyarakat di Malaysia seperti kenduri arwah, tahlilan, zikir secara kuat dan sebagainya.

Melihat kepada perkara ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, begitu banyak kemungkaran yang berlaku di dalam masyarakat seperti penjualan arak secara terbuka, pendedahan aurat yang melampau, konsert yang bercampur antara laki dan perempuan dan sebagainya. Kelihatan tiada tindakan yang diambil oleh jabatan-jabatan agama negeri, sebaliknya mereka yang bergerak menyampaikan mesej Islam pula yang dijadikan sasaran untuk ditangkap.

Penulis bersetuju dengan kritikan-kritkan yang diberikan terhadap JAIS oleh sebahagian pihak seperti yang telah disebutkan diatas dalam mempersoalkan kebijaksanaan Jabatan Agama Islam Selangor(JAIS) dalam menjalankan tugasnya. Semoga jabatan-jabatan agama negeri selepas ini lebih profesional dan matang dalam tindakan mereka. Bertindaklah menggunakan akal yang waras serta penilaian yang bijak sebaliknya hindarilah daripada mengikut emosi semata-mata.

Firman Allah:
"Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikkan dan taqwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan"
(Al-Maidah:2)


"Nilai Diri Pada Manfaatnya"
Related Posts with Thumbnails